Betingelser drivstoffkort

Velkommen som drivstoffkort-kunde hos Tanken
Personvernerklæring (GDPR)

Personvernerklæringen omfatter hvordan Tanken AS bruker personopplysningene om deg. Ved kommentarer eller spørsmål til behandling så kan dette rettes til Tanken AS, Løkkeveien 9, 4008 Stavanger, tlf 980 80 805, epost joar@tanken.one

Opplysninger om kontoinnehaver behandles i den utstrekning det er nødvendig for å behandle søknaden og betjene kundeforholdet, hvilket også inkluderer innhenting av opplysninger om finansiell status og betalingserfaring, samt å bruke disse opplysningene til kredittvurdering

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

 • Bruk adresse eller epostadresse til utsending av faktura basert på dine kjøp ved bruk av drivstoffkort.
 • Bruk av epostadresse og SMS til utsending av informasjon.
 • Bruk av telefon for å komme i kontakt for operasjonelle grunner.
 • Personopplysninger utleveres til offentlige myndigheter og andre som har lovhjemmel til å få opplysningene utlevert.
 • Eiendomsrett

  Bruk av drivstoffkortet innebærer kjøp av drivstoff, og eiendomsretten til varen og risikoen for tap overføres kunden ved tankning. Kortet er «Bedriftsnavn» sin eiendom. Alle kunder blir kredittsjekket, ved for lav rating kan Tanken AS kreve sikkerhet for drivstoffkjøp. Tanken AS har salgspant i de kjøpte varer til kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

  Ikrafttreden

  Denne avtalen trer i kraft første gang kunden bruker et drivstoffkort fra Tanken AS.

  Misbruk

  Kunden er ansvarlig for at PIN brukes og oppbevares på en sikker måte. Det er kundens ansvar at PIN ikke kommer på avveie, og kort og PIN skal ikke oppbevares sammen.

  Hvis kunden har grunn til å tro at kortet er mistet/stjålet skal kunden umiddelbart varsle Tanken AS om dette enten via epost joar@tanken.one eller tlf 980 80 805 slik at kortet kan sperres. Kunden vil være ansvarlig for transaksjoner i inntil 24 timer etter at varsel er gitt.

  Konto

  Kunden er selv ansvarlig for til enhver tid å holde sin informasjon oppdatert på min side hos PayEx (https://evc.payex.com/PxsCamLogin/).

  Fornyelse

  Ved mottak av nye kort til erstatning av gamle, skal kunden sørge for å destruere gamle kort. Kunden er ansvarlig for alle transaksjoner gjort med erstattede kort.

  Faktura og betaling - purring:

  Tanken AS har satt bort all håndtering av transaksjoner og fakturering til PayEx AS. Alle fakturaer skal betales til PayEx. Kunden er ansvarlig for å betale faktura på forfall, faktura utstedes to ganger per måned. Etter forfall beregnes renter ihht norsk lov frem til betaling finner sted. Kortutsteder forbeholder seg retten til å belaste fakturagebyr.. Har kunden innsigelser til faktura skal dette gjøres innen 10 dager av mottak faktura. Ubetalte kjøp kan bli overlatt til inkassobyrå til inndrivelse ved mislighold. Purregebyr belastes iht. lov om inkasso av 13. mai, 1988 nr 26. Tanken AS kan uten varsel inndra eller sperre kort ved manglende betaling, misbruk samt ved mistanke om eller fare for misbruk.

  Mislighold

  Ved gjentatt mislighold kan Tanken AS velge å avslutte kundeforholdet, kunden vil først bli varslet skriftlig om dette.

  Begrensninger/mangler og reklamasjon

  Tanken AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kunden påføres ved bruk av kortet og produktene, med mindre slikt ansvar ikke kan utelukkes i henhold til relevant lovgivning.

  De leverte varers kvalitet er fastlagt av Tanken AS sin leverandør trukket fra godkjente depoter i Norge. Kunden må reklamere innen 14 dager fra kjøp. Dersom avviket fra spesifikasjonen først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjonen skje innen 14 dager fra den dag avviket burde vært oppdaget. Kunden må reklamere skriftlig til Tanken AS innen de ovennevnte frister. Gjøres ikke det, taper kunden rett til å påberope seg manglene. Kunden må beholde minimum 1 liter av produktet slik at produsent kan undersøke dette nærmere.

  Force Majeure

  Som force majeure regnes situasjoner som medfører at Tanken AS sine tilførsler, produksjon, leveranser eller øvrige tjenester forsinkes, reduseres eller hindres av grunner som Tanken AS ikke er herre over. Det samme gjelder dersom Tanken AS eller samarbeidende parter må etterkomme pålegg/påbud fra offentlige myndigheter som er til hinder/vanskeliggjør/forsinker leveringen.

  Ved force majeure fritas Tanken AS for leveringsplikt og erstatningsansvar. Tanken AS kan i en force majeure situasjon velge å redusere sin leveranse for å fordele dem slik selskapet anser forsvarlig. Kunden er i slike situasjoner berettiget til for egen regning å dekke eventuelle underskudd på drivstoff fra annen leverandør.

  Tvister

  Enhver tvist mellom Tanken AS og kunden angående disse betingelser og kjøp foretatt via våre kortautomater, skal avgjøres ved voldgift hvis en ikke kan komme til enighet seg imellom. Partene vedtar Stavanger tingrett som rett verneting. Ved voldgift oppnevner hver part en representant som i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Forøvrig gjelder «Lov om voldgift» av 14. mai 2004. Således skal norsk rett legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og kjøp foretatt i henhold til disse.

  Partene deler eventuelle utgifter til voldgiftsretten, og bærer andre omkostninger selv.