Salgsbetingelser drivstoffkort

Velkommen som drivstoffkort-kunde hos Olje og Energisenteret AS/Olje og Energi AS (OOES/OOE)

Personvernerklæring (GDPR)

Personvernerklæringen omfatter hvordan OOES/OOE bruker personopplysningene om deg. Ved kommentarer eller spørsmål til behandling så kan dette rettes til Olje- og energisenteret AS, Loe bruk 1, 3300 Hokksund, tlf 02496, post@ooes.no

Opplysninger om kontoinnehaver behandles i den utstrekning det er nødvendig for å behandle søknaden og betjene kundeforholdet, hvilket også inkluderer innhenting av opplysninger om finansiell status og betalingserfaring, samt å bruke disse opplysningene til kredittvurdering

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

  • Bruk adresse eller epostadresse til utsending av faktura basert på dine kjøp ved bruk av drivstoffkort.
  • Bruk av epostadresse og SMS til utsending av informasjon.
  • Bruk av telefon for å komme i kontakt for operasjonelle grunner.
  • Personopplysninger utleveres til offentlige myndigheter og andre som har lovhjemmel til å få opplysningene utlevert.

1) Eiendomsrett

Bruk av kortet innebærer kjøp av drivstoff, og eiendomsretten til varen og risikoen for tap overføres kunden ved tankning. Kortet er OOES sin eiendom. Alle kunder blir kredittsjekket, ved for lav rating kan OOES kreve sikkerhet for drivstoffkjøp. OOES/OOE har salgspant i de kjøpte varer til kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt.

2) Ikrafttreden

Denne avtalen trer i kraft første gang kunden bruker et drivstoffkort fra OOES/OES, og den inngås for en ubestemt/løpende periode, gitt at kunden ikke har signert egen avtale som omhandler kort/kortautomater.

3) Misbruk

Kunden er ansvarlig for at PIN brukes og oppbevares på en sikker måte. Det er kundens ansvar at PIN ikke kommer på avveie, og kort og PIN skal ikke oppbevares sammen.

Hvis kunden har grunn til å tro at kortet er mistet/stjålet skal kunden umiddelbart varsle OOES om dette enten via post@ooes.no eller på telefon 02496 slik at kortet kan sperres. Kunden vil være ansvarlig for transaksjoner i inntil 24 timer etter at varsel er gitt.

4) Konto

Kunden er selv ansvarlig for til enhver tid å holde sin informasjon oppdatert på min side hos PayEx (https://evc.payex.com/PxsCamLogin/). Der vil en også finne full historikk på utførte fakturerte kjøp.

5) Fornyelse

Ved mottak av nye kort til erstatning av gamle, skal kunden sørge for å destruere gamle kort. Kunden er ansvarlig for alle transaksjoner gjort med erstattede kort.

6) Faktura og betaling - purring

OOES har satt bort all håndtering av transaksjoner og fakturering til PayEx AS. Alle fakturaer skal betales til PayEx. Kunden er ansvarlig for å betale faktura på forfall, faktura utstedes to ganger per måned. Etter forfall beregnes renter ihht norsk lov frem til betaling finner sted. Faktura sendes per e-post. Hvis kunden ønsker papirfaktura kan det tilkomme et fakturagebyr for papirfaktura. Har kunden innsigelser til faktura skal dette gjøres innen 10 dager av mottak faktura. Det sendes purrevarsel 14 dager etter forfall hvis faktura ikke er betalt. Etter ytterligere 5 dager vil kortene bli stengt inntil kontoen er gjort opp.

7) Mislighold

Ved gjentatt mislighold kan OOES velge å avslutte kundeforholdet, kunden vil først bli varslet skriftlig om dette.

8) Begrensninger / mangler og reklamasjon

OOES/OOE kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kunden påføres ved bruk av kortet og produktene, med mindre slikt ansvar ikke kan utelukkes i henhold til relevant lovgivning. De leverte varers kvalitet er fastlagt av OOES sin leverandør trukket fra godkjente depoter i Norge. Kunden må reklamere innen 14 dager fra kjøp. Dersom avviket fra spesifikasjonen først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjonen skje innen 14 dager fra den dag avviket burde vært oppdaget. Kunden må reklamere skriftlig til OOES innen de ovennevnte frister. Gjøres ikke det, taper kunden rett til å påberope seg manglene. Kunden må beholde minimum 1 liter av produktet slik at produsent kan undersøke dette nærmere

9) HMS -/ Produktdatablad

Datablader til produktene levert av OOES/OOE finner kunden på www.ooes.no/produkt/drivstoff

10) Force Majeure

Som force majeure regnes situasjoner som medfører at OOES sine tilførsler, produksjon, leveranser eller øvrige tjenester forsinkes, reduseres eller hindres av grunner som OOES ikke er herre over. Det samme gjelder dersom OOES eller samarbeidende parter må etterkomme pålegg/påbud fra offentlige myndigheter som er til hinder/vanskeliggjør/forsinker leveringen. Ved force majeure fritas OOES for leveringsplikt og erstatningsansvar. OOES kan i en force majeure situasjon velge å redusere sin leveranse for å fordele dem slik selskapet anser forsvarlig. Kunden er i slike situasjoner berettiget til for egen regning å dekke eventuelle underskudd på drivstoff fra annen leverandør.

11) Tvister

Enhver tvist mellom OOES og kunden angående disse betingelser og kjøp foretatt via våre kortautomater, skal avgjøres ved voldgift hvis en ikke kan komme til enighet seg imellom. Eiker, Modum og Sigdal tingrett skal være verneting. Ved voldgift oppnevner hver part en representant som i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Forøvrig gjelder «Lov om voldgift» av 14. mai 2004. Således skal norsk rett legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og kjøp foretatt i henhold til disse. Partene deler eventuelle utgifter til voldgiftsretten, og bærer andre omkostninger selv.

Hokksund 1/7-17